โซลูชั่นปูกระเบื้องหรือหินแผ่นใหญ่ ขนาดมากกว่า 1x1 เมตร

ขนาดพื้นที่สระไม่เกิน 200 ตร.ม. (สระลอยบนอาคาร) โมเสค

  • Prepare waterproofing system before tiling in low-rise building
  • Tiling in wet area : Tile adhesive and tile grout for bathroom/kitchen/washing area/terrace

1 = Flooring

2 = Lightweight block

3 = Wall : weberset lightweight block

4 = Levelling : weberbase levelling plaster

5 = Waterproofing : weberdry tex

6 = Waterproofing joints & corner : webertape BE14

7 = Tiling in wet areas : webertai 2-in-1

8 = Grouting in wet areas anti-black mold joint width 1-6 mm. : webercolor power

Associated products