งานปูกระเบื้องผนังอาคารสูงไม่เกิน 28 เมตร รองรับการเคลื่อนตัวของอาคารและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

Exterior tiling solution on high building

  • ทำการปรับระนาบผิวคอนกรีตให้เรียบเสมอกัน

  • ปูกระเบื้องนอกอาคารสูงด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบััติยืดหยุ่นสูง และทนต่อสภาวะอากาศภายนอกได้

1 = ผนังคอนกรีต

2 = ปูนฉาบปรับระนาบผนัง เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

3 = กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องภายนอกบนอาคารสูง มีคุณสมบััติยืดหยุ่นสูง เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์

4 = กาวยาแนวภายนอกอาคาร ชนิดยืนหยุ่น เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซต์

5 = ซีลแลนท์สำหรับงานกระจก เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอซี

6 = ซีลแลนท์สำหรับรอยต่องานกระเบื้องและคอนกรีต เวเบอร์ซีล พียู

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง