ข้อบังคับทางกฎหมาย

 • หน้านี้แสดงข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ท่านใช้เว็บไซต์ www.weberthai.com (จะใช้คำว่า "เว็บไซต์")
 • กรุณาอ่านหน้านี้อย่างละเอียด ถ้าท่านไม่เห็นด้วยในข้อตกลงและเงื่อนไข กรุณาออกจากเว็บไซต์ทันที การเข้าไปและใช้เว็บไซต์จะแสดงถึงการยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขทุกครั้งที่ท่านเข้าเว็บไซต์
 • เว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของและจัดการโดยบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (“เวเบอร์”) (ซึ่งจัดตั้งขึ้นในชื่อ บริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด และจดทะเบียนในประเทศไทย ภายใต้ทะเบียนเลขที่ 0105529008291) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 14 เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 (0) 2 245 8777 โทรสาร +66 (0) 2 245 7425 ถึง 7428 อีเมล์ contact@weberthai.com

ข้อบังคับทางกฎหมาย

ข้อกำหนดการใช้ของเว็บไซต์ และเว็บไซต์เชื่อมโยง

 • ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำเสนอการเชิญชวนหรือการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลนี้ไม่ถือว่าเป็นคำรับรองเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์ หรือความถูกต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายและ/หรือข้อกำหนดตามกฎระเบียบใด ๆ ของผลิตภัณฑ์
 • ในบางครั้ง เว็บไซต์นี้อาจรวมการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยเวเบอร์ เวเบอร์ไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ ตลอดจนเนื้อหา ภาพหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ และขอแนะนำให้ผู้ใช้ทำการใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังตลอดจนคำนึงถึงข้อกำหนดการใช้ของเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยความรอบคอบ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ในบังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทยตามบทบัญญัติ และข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ จะอยู่ในบังคับของเขตอำนาจจำเพาะของศาลแห่งประเทศไทย

ถ้อยแถลงว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • เวเบอร์ให้คำมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ และข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้เว็บไซต์แบ่งปันให้กับเวเบอร์ ท่านสามารถเข้าสู่หน้าแรก (โฮมเพจ) ของเว็บไซต์นี้ และเข้าดูเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การลงทะเบียนรายละเอียดการติดต่อในเบื้องต้นจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลทางเทคนิคที่สมบูรณ์และบริการเฉพาะได้ ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้แก่เวเบอร์ทางเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") จะถูกเก็บรักษาและใช้ด้วยความระมัดระวังโดยเป็นไปตามนโยบายนี้และ บทบัญญัติแห่งกฎหมายประเทศไทย เท่านั้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

 • เวเบอร์ไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ และไม่ได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้โดยอัตโนมัติด้วยวิธีการอื่นใดเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เวเบอร์ไม่ได้ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลโดยทั่วไปที่เก็บไว้ในคุกกี้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลและวัตถุประสงค์ เวเบอร์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจสมัครใจให้ในระหว่างการใช้บริการของเวเบอร์ เวเบอร์ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์จากแหล่งอื่น ๆ อาทิ ข้อมูลหรือหน่วยงานสาธารณะ หรือองค์กรเอกชน เวเบอร์อาจใช้ข้อมูลซึ่งท่านให้แก่เวเบอร์เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • วัตถุประสงค์ทางสถิติ ประชากรศาสตร์ การตลาดและ/หรือธุรกรรม และการทำความเข้าใจองค์ประกอบของผู้ใช้เว็บไซต์ของเวเบอร์ให้ดียิ่งขึ้น
 • การติดต่อกับท่านเพื่อติดตามตรวจสอบความพึงพอใจที่ท่านมีต่อบริการที่ให้โดยเวเบอร์ การแจ้งให้ท่านทราบถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้น และสิ่งที่น่าสนใจของเว็บไซต์ การตรวจสอบการลงทะเบียนของท่าน
 • การปรับแต่งรูปแบบเฉพาะ (personalise) ในการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน การติดต่อกับท่านเพื่อทำการตลาดโดยตรง การส่งข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกซึ่งอาจติดต่อกับท่าน การประมวลผลและดำเนินการคำสั่งซื้อ และการส่งข้อมูลให้กับผู้รัแบขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน
 • เวเบอร์ (และบุคคลภายนอกที่เวเบอร์แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่าน) อาจทำการติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านอาจมีความสนใจ รวมทั้งเพื่อทำการโฆษณาและการตลาด เวเบอร์อาจเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาอันสมควรเพื่อที่จะติดต่อกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเวเบอร์
 • เวเบอร์ (และบุคคลภายนอก) อาจติดต่อกับท่านโดยทางอีเมล์ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรสาร (ด้วยการที่ท่านให้รายละเอียดการติดต่องท่านแก่เวเบอร์ ท่านขอยินยอมให้เวเบอร์ติดต่อท่านได้โดยทางโทรสาร เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด)
 • เวเบอร์ไม่ได้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น หาก เวเบอร์ ประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์รายเดิมเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในถ้อยแถลงนี้ เวเบอร์จะติดต่อกับผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยทางอีเมลหรือไปรษณีย์ เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ในการให้ความยินยอมต่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เหล่านั้น ด้วยการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเว็บไซต์นี้ ท่านได้ยินยอมให้เวเบอร์ทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้ตามนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดอย่าให้ข้อมูลใด ๆ แก่เวเบอร์หากท่านไม่ตกลงเห็นชอบตามนี้ ในเวลาใดก็ตาม หากท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้นนี้แล้ว โปรดติดต่อเวเบอร์เพื่อขอให้เวเบอร์ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบันทึกของเวเบอร์
 • ในเวลาใดก็ตาม หากท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้นนี้แล้ว โปรดติดต่อเวเบอร์เพื่อขอให้เวเบอร์ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบันทึกของเวเบอร์

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

 • เวเบอร์ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี

การเก็บรักษาความลับ/ความปลอดภัย

 • เวเบอร์ไม่ได้ให้ตัวเลือกแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ในการใช้วิธีการส่งข้อมูลที่ปลอดภัยเพื่อการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เวเบอร์
 • เวเบอร์ได้ใช้นโยบาย กฎระเบียบและมาตรการทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัย เพื่อที่จะคุ้มครองป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในการควบคุมของเวเบอร์จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้หรือการเปิดเผยอย่างไม่เหมาะสม การแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต การทำลายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการสูญหายโดยอุบัติเหตุ
 • พนักงานและผู้ประมวลผลข้อมูลทุกคนของเวเบอร์ซึ่งสามารถเข้าถึงและมีความเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ต้องเคารพการเป็นความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเวเบอร์ เวเบอร์ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสถาบันหรือหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ที่จำเป็นโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ

บริการและการเชื่อมโยงในเว็บไซต์ของเวเบอร์

 • เว็บไซต์ของเวเบอร์ไม่ได้อนุญาตให้ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าชมเว็บไซต์รายอื่นได้ เว็บไซต์ของเวเบอร์ได้รวมการเชื่อมโยงถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์บุคคลภายนอก และข้อมูลที่ประกาศโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์บุคคลภายนอก และเว็บไซต์แต่ละแห่งดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นเอง
 • ดังนั้น หากท่านมีส่วนได้เสียหรือข้อกังวลเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับลักษณะที่จะมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
 • เวเบอร์ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง (โปรดอ้างอิงถึงส่วนข้อจำกัดความรับผิดชอบในข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ด้วย)

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเวเบอร์อาจเก็บรักษาไว้

 • ท่านสามารถสอบถามได้ว่าเวเบอร์กำลังเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้หรือไม่ โดยทางอีเมล์ contact@weberthai.com ที่อยู่ตามไปรษณีย์ บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 14 เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 (0) 2 245 8777 โทรสาร +66 (0) 2 245 7425 ถึง 28

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเว็บไซต์

 • เมื่อท่านได้ลงทะเบียน (log in) แล้วที่ www.weberthai.com เวเบอร์จะจัดส่งสำเนาที่สามารถอ่านได้ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเวเบอร์เก็บรักษาไว้ไปให้แก่ท่านภายในเวลาอันสมควร เวเบอร์จะให้ข้อมูลนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • นอกจากนี้ ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทันทีโดยทางออนไลน์ ข้อมูลที่พบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์จะต้องได้รับการแก้ไขทันที

การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเวเบอร์เป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเวเบอร์
 • โปรดติดต่อ ฝ่ายการตลาด บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 14 เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 (0) 2 245 8777 โทรสาร +66 (0) 2 245 7425 ถึง 7428 อีเมล์ contact@weberthai.com