ผนังบ้านที่ดี ช่วยดูแลสมาชิกในบ้านให้สามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่การใช้งานได้หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็ป้องกันความร้อน ความชื้น จากอากาศภายนอก รวมไปถึงมีการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม ศึกษาวิธีการดูแลให้ผนังเรียบสวย ไกลจากปัญหาแตกร้าว และการทำระบบกันซึมเพื่อการใช้งานที่คงทน ยาวนาน