เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มอบผลิตภัณฑ์ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมพัฒนาช่างไทย มูลค่า 120,000 บาท

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีรับมอบผลิตภัณฑ์จาก เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มูลค่ากว่า 120,000 บาท มุ่งเสริมสร้างทักษะแรงงานคุณภาพ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ในปัจจุบันความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้มอบนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐสร้างความร่วมมือกับเอกชน ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานมาโดยตลอด และสอดคล้องกับนโยบาย 3A ของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งพัฒนาแรงงานคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงเพื่อให้แรงงานมีทักษะสูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

สำหรับการรับมอบผลิตภัณฑ์จาก บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และกาวยาแนว มูลค่า 120,000 บาท ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีการส่งมอบให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กว่า 40 แห่งทั่วประเทศ นำไปใช้ประโยชน์ด้านการฝึกอบรมในหลักสูตรสาขาช่างปูกระเบื้อง ช่างก่ออิฐฉาบปูน ช่างเทคอนกรีต และใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 รวมทั้งเก็บตัวฝึกซ้อมคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 (World Skills) เมืองคาซาน ประเทศรัสเซียอีกด้วย