แซง โกแบ็ง เวเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พัฒนาทักษะฝีมือช่างปูกระเบื้องไทยให้ได้มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 63 ที่ผ่านมา นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วยนายจตุพร พวงไวย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมช่าง สาขาการปูกระเบื้องโดยเฉพาะ โดยประยุกต์จากเทรนด์ในสังคมปัจจุบัน พูดถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด โดยร่วมกับ บริษัท แซง โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 63 มีจำนวนผู้ร่วมอบรมกว่า 40 คน  ณ โรงเรียนบ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน 

ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการ พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน กล่าวเพิ่มเติมเรื่อง การปูกระเบื้องในยุคปัจจุบันมีเทคนิค อุปกรณ์ และนวัตกรรมการผลิตใหม่ ๆ ที่จะทำให้งานมีคุณภาพมากขึ้นจากในอดีต ซึ่งหากช่างมีฝีมือในการปูกระเบื้องไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้  โครงการฝึกอบรมดังกล่าว จึงดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้อง การก่ออิฐมวลเบาและทำกันซึม ร่วมกันบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีทักษะและความรู้ ความชำนาญในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเเรงงาน