การันตีความใส่ใจ รักษาสิ่งแวดล้อมของโรงงาน เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

ด้วยมาตรฐาน "อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3" Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม

คุณกังวาน เลิศจันทรางกูล ดำรงตำแหน่ง Operation Director บริษัท แซง-โกแบง เวเบอร์ จำกัด รับมอบใบประกาศนีบัตรมาตรฐาน"อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3" หรือ "ระบบสีเขียว" (Green System) จาก นายอภิชาติ สิทธิสงคราม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรม จ.สระบุรี  จากมาตรฐานนี้แสดงให้เห็นว่า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ให้ความสำคัญและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมี "อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3" หรือ "ระบบสีเขียว" (Green System) เป็นแนวทางดำเนินการของโรงงานสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่เป็นเพียงการกำหนดนโยบายและเลือกทำกิจกรรมบางอย่างเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการวางแผน และการนำแผนไปปฏิบัติ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ขอเป็นพลังและส่วนหนึ่ง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป