2564 เป็นอีกปีที่ บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ช่วยกันเดินหน้าสร้างเครือข่ายพัฒนาช่างมืออาชีพ

      ในปี 2564 ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการปูกระเบื้องโดยใช้วัสดุกาวซีเมนต์และวัสดุยาแนวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Job) และสาขาการก่ออิฐมวลเบาและทำกันซึมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเน้นฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน ใช้สถานที่ของวัด โรงเรียน และโรงพยาบาล ที่ต้องการปูกระเบื้องและก่ออิฐมวลเบาในการฝึกอบรม ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน ระยอง สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช สิงห์บุรี และนครราชสีมา เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นช่างชุมชน ช่างปูกระเบื้อง แรงงานที่ต้องการยกระดับทักษะฝีมือ และประชาชนทั่วไป คาดว่า จะมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 350 คน ซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้ ช่วยให้เกิดการจ้างงาน แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19