Mandalay Beach เกาะสมุย

สระว่ายน้ำ Mandalay Beach เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

โซลูชั่นสระว่ายน้ำ ป้องกันกระเบื้องหลุดร่อน เพื่อการใช้งานที่คงทนถาวร

โครงการให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ยาแนว
: ยาแนวสำหรับสระว่ายน้ำ เวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร์

 • ประเภทของพื้น
  สระว่ายน้ำ
 • ประเภทของอาคาร
  บ้านพักตากอากาศ
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
  เวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร์
 • เจ้าของโครงการ
  Mandalay Beach เกาะสมุย

Challenge

ทำไมถึงเกิดปัญหาต่างๆ ในสระว่ายน้ำ?

การปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง เหมาะสม ตั้งแต่การทำกันซึม เลือกกาวซีเมนต์ และกาวยาแนวที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานในสระว่ายน้ำเพื่อให้สระว่ายน้ำมีอายุการใช้งานยาวนาน และกระเบื้องติดแน่น เพราะเมื่อเติมน้ำลงไปในสระแล้ว การซ่อมแซมจะทำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง

ข้อแนะนำ

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเวเบอร์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสระว่ายน้ำแต่ละประเภท จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้กันซึมที่จะต้องพิจารณาลักษณะโครงสร้างของสระว่ายน้ำ (แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สระลอย และ สระขุด) เป็นสำคัญ

ตามมาด้วยการเลือกใช้กาวซีเมนต์และกาวยาแนวที่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น กระเบื้อง การใช้งานของสระว่ายน้ำนั้นๆ อุณหภูมิของน้ำในสระ และความเข้มข้นของคลอรีนที่ใช้ในการรักษาสภาพน้ำด้วย