Feb 7, 2014 MOU Signing with Department of Skill Development, Ministry of Labor

For Weber training host of “New Skill Development how to set the lightweight blocks and waterproof on the lightweight block substrate” to applicators nationwide.

MOU_7-Feb-2014_01.jpg

คุณพิมพ์ใจ อุตะเดช กรรมการผู้จัดการบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ได้กล่าวถึงกรอบความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไว้ดังนี้ เริ่มจาก "เวเบอร์ ตราตุ๊กแก" ประสบความสำเร็จในการยกระดับฝีมือช่างและผลิตช่างปูกระเบื้องให้มีคุณภาพมากมายกว่า 2,947 คน ภายในระยะเวลา 9 ปี ซึ่งงานปูกระเบื้องเป็นสาขาที่เราเชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในไทย และทั่วโลกกว่า 51 ประเทศ จนวันนี้ เมื่อ "อิฐมวลเบา" เริ่มเป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึ้น แต่ส่วนมากช่างยังไม่รู้ขั้นตอนที่ถูกต้องในการก่ออิฐมวลเบา ซึ่งจะนำไปสู่ผนังไม่แข็งแรงและแตกร้าวได้ เราเห็นปัญหาน้ำรั่วซึม ไม่ว่าจะเป็นน้ำรั่วซึมจากดาดฟ้า หลังคา น้ำซึมจากห้องน้ำชั้นบนลงมาชั้นล่าง เราจึงคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานการรับรอง "ปูนก่ออิฐมวลเบา" และ "กันซึมอะครีลิคคุณภาพสูง" เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น และรองรับความต้องการของตลาดที่ทำให้เจ้าของบ้านและช่างมั่นใจ จึงเป็นที่มาของหลักสูตร การก่ออิฐมวลเบา และทำกันซึมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และผลิตช่างจำนวนมากให้มีทักษะชำนาญ เช่นเดียวกับหลักสูตรปูกระเบื้อง ซึ่งหลักสูตรนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 นี้เป็นต้นไป ด้วยผลิตภัณฑ์ของเวเบอร์ จะทำให้ช่างเข้าใจขั้นตอนการก่ออิฐมวลเบา และขั้นตอนการทำกันซึม ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติสามารถติดตั้งได้อย่างถูกวิธี (http://www.dsd.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=575:2014-02-07-08-24-51&catid=34:2011-11-07-11-44-35&Itemid=60)